S 2022:08 SABER-utredningen


Fi 2022:20 Boendesegregationsutredningen

Mer information

Den 14 juli 2022 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att utveckla verktyg och metoder för att stärka arbetet med att minska och motverka boendesegregation i samhällsplaneringen (dir. 2022:116). Utredningen tog sig namnet boendesegregationsutredningen. Ansvarig utredare Erik Pelling, huvudsekreterare Åsa von Sydow och utredningssekreterare Elin Blume.

Efter regeringsskiftet 2022 beslutade den nya regeringen den 22 december att lägga ner utredningen.

Eftersom frågan om boendesegregation fortsatt står högt på dagordningen i en majoritet av landets kommuner har vi valt att sammanställa den kunskap vi haft möjlighet att arbeta fram under hösten 2022. Rapporten är en kunskapssammanställning för samhällsbyggnadssektorn om boendesegregation och verktyg för att räkna på sociala värden vid samhällsbyggnadsinvesteringar och finns att ladda ned på denna webbplats.

Vi gav tre konsulter i uppdrag att arbeta fram verktyg för att beräkna sociala värden vid samhällsbyggnadsinvesteringar. Deras underlag finns också att ladda ned.

Kunskapsöversikt boendesegregationsutredningen 2023

RISE underlag till segregationsutredningen

Sweco rapport verktyg för minskad boendesegregation till boendesegregationsutredningen

Ramboll ramverk sociala värden boendesegregationsutredningen


Fi 2022:05 Utredningen om utflyttningsbeskattning av individer


Ku 2022:03 Utredningen om en utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar


Fö 2022:01 Inrättande av Myndigheten för totalförsvarsanalys

Kontaktuppgifter