Ju 2021:11 Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken

Mer information


Ju 2021:04 Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet

Mer information


Ju 2021:03 Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

Mer information


Ju 2021:02 Behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö Sekreterare: Lina Molin

Redovisningsdatum

Uppdraget att lämna förslag på behörig myndighet ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 april 2022.

Mer information


Ju 2021:01 Utredningen om inrättandet av myndigheten för psykologiskt försvar

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2021.


Ju 2020:21 En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla

Mer information


Ju 2020:20 Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Mer information


Ju 2020:19 Preskriptionsutredningen

Redovisningsdatum

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 10 november 2021.

Mer information


Ju 2020:18 Utredningen om privatkopieringsersättning

Mer information


Ju 2020:17 Läge och kvalitet i hyressättningen

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information