Fö 2022:02 Översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Sekreterare: Josefine Rosén

Redovisningsdatum

Utredaren ska senast den 1 april 2023 delredovisa de frågor som rör Europadomstolens dom och internationellt samarbete inom signalspaningsområdet, med författningsförslag. Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas senast den 1 april 2024.

Mer information