Fi 2022:06 Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador

 • Utredare och sekretariat
 • Experter
 • Arbetsplanering
 • Inbjudningar
 • Undersökningar
 • Kontaktuppgifter
 • Fi 2022:06 Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador

  Välkommen till Byggkontrollutredningens webbplats.

  Byggnadsras är ett återkommande problem i Sverige. Ett byggnadsras kan leda till svåra olyckor med allvarliga personskador som följd. Regeringen har därför tillsatt Byggkontrollutredningen – utredningen om förstärkt byggkontroll för att förhindra att allvarliga personskador.

  Vår uppgift är att utreda och föreslå hur en förstärkt kontroll av vissa egenskapskrav kan införas vid projektering och uppförande av vissa byggnadsverk. Vi ska även ta ställning till om en liknande kontroll bör införas under förvaltningsskedet för olika byggnadsverk. Den förstärkta kontrollen ska gälla egenskaper som är väsentliga i fråga om

  • bärförmåga, stadga och beständighet,
  • säkerhet i händelse av brand, och
  • säkerhet vid användning.

  Till våra uppgifter hör också att utreda vilka krav som bör ställas för att säkerställa kompetens och lämplighet hos den som utför den förstärkta kontrollen. En fråga som vi särskilt ska ta ställning till är om det behöver införas några regler som innebär att den som utför kontrollen ska vara certifierad.

  I dag finns det i plan- och byggregelverket bestämmelser om certifiering av sakkunniga, funktionskontrollanter och kontrollansvariga. Det finns också regler om certifierade byggprojekteringsföretag. Gemensamt för dessa är att de är certifierade av ett s.k. certifieringsorgan. Vi har fått i uppdrag att utreda om det i regelverket behöver införas några regler om certifieringsorganens verksamhet. Det kan vara fråga om hur organen ska handlägga ansökningar om certifieringar och om överklaganden av organens beslut.

  Byggkontrollutredningen utgörs av en särskild utredare, ett sekretariat och en expertgrupp. I expertgruppen ingår företrädare för myndigheter och branschorganisationer som har särskilda kunskaper om de frågor som vi arbetar med.

  Vårt arbete ska vara klart senast den 29 september 2023.

  En länk till utredningsdirektivet finns i högerspalten.