N 2015:03 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

 • Sakkunnig och experter
 • Utredare och sekretariat
 • N 2015:03 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

  En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

  Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket har idag lämnat över sitt betänkande.

  Utredningen föreslår att Konkurrensverket som första instans ska kunna fatta beslut i ärenden som gäller sanktioner mot otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning samt förbud mot eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer. Därmed får Konkurrensverket samma befogenheter som de flesta andra europeiska konkurrensmyndigheter redan har.

  • Vi bedömer att förslaget kommer att kunna korta handläggningstiderna för ärenden och mål enligt konkurrenslagen, säger kammarrättsrådet Eva Edwardsson, som varit regeringens särskilda utredare.

  En väl fungerande konkurrens på marknaderna gynnar konsumenterna. Väl fungerande marknader förutsätter en effektiv konkurrenstillsyn. En synlig och effektiv konkurrenstillsyn är kanske den enskilt viktigaste åtgärden för att små och mellanstora företag ska känna trygghet i att försöka öka sina marknadsandelar och våga träda in på nya marknader.

  Konkurrensverket bör som tillsynsmyndighet ha beslutsbefogenheter som är behovsanpassade och effektiva, så att tillsynen kan bedrivas snabbt, rättssäkert och effektivt med en hög kvalitet i beslutsfattandet. Därför föreslår utredningen att Konkurrensverket ska ges utökade beslutsbefogenheter.

  • Det har tidigare rests invändningar att Konkurrensverket inte både bör utreda lagöverträdelser och sedan besluta om sanktioner berättar Eva Edwardsson. Men så gör ju andra myndigheter, t.ex. Skatteverket. Med en allsidig domstolsprövning i två instanser finns ingen anledning att känna oro för rättssäkerheten, menar hon.

  Utredningen föreslår även att Konkurrensverket fortsätter att vara en enrådighetsmyndighet. Den interna organisationen bör vara en fråga för verket. Lagändringarna föreslås träda i kraft från den 1 januari 2018.

  Utredningsarbetet har pågått mellan maj 2015 och juli 2016. Utredningssekreterare har varit hovrättsassessor Emma Önneby.

  För mer information kontakta
  Kammarrättsråd Eva Edwardsson, särskild utredare, 0737446986